elektronik sigara доц. д-р Владимир Витанов
доц. д-р Владимир Витанов PDF Печати Е-пошта

vladimirvitanov

тел:+389 2 3116 066/210

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

 

Адреса:

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,Градежен факултет – Скопје,

бул. „Партизански одреди“ бр.24,

1000 Скопје, Р.Македонија, П.фах 560

Образование

 • 2012 - одбрана на докторски труд на тема „Нумерички модел на армиран бетон зајакнат со FRP“
 • 2004-2007 Докторски студии во рамките на меѓународната програма за докторски студии SEEFORM
 • 2000-2002 магистерски студии по пресметковно инженерство, Рур-универзитет – Бохум, СР. Германија, наслов на магистерската теза: „Динамичка интеракција меѓу рамовските конструкции и почвата со користење на динамички греден елемент“
 • 1993-1999 додипломски студии по градежништво; универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Градежен Факултет-Скопје, Конструктивна насока

Движење во кариерата

 • 2012 - избран за доцент на катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежен факултет во Скопје;
 • 2003 – избран за асистент на катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежен факултет во Скопје;
 • 2000 – избран за помлад асистент на катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежен факултет во Скопје;
 • 1999 – избран за стручен соработник на катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежен факултет во Скопје;

Наставни дисциплини

 • Статика
 • Јакост на материјалите
 • Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции
 • Програмирање

Област на интересирање

 • Нумеричко моделирање на конструкции
 • Динамичка анализа
 • Земјотресно инженерство

Научна работа

Трудови објавени на конференции и симпозиуми:

 • В.Витанов, Љ.Лазаров, „Анализа на армиранобетонска рамка во согласност со принципите за проектирање според капацитетот на носивост“, 8. Симпозиум на ДГКМ, Охрид, 1999
 • V.Vitanov, Lj.Lazarov, "Seismic capacity of an existing structure designed by the actual code", Proceedings of the International Symposium on Earthquake Engineering, ISEE 2000, Montenegro, 2000
 • Иванов Драган, Ноколовски Тихомир, Десовски Зоран, Атанасовски Санде, Марковски Горан, Димитриевски Теве, Тодороски Горан, Алексовски Грозде, Самарџиоска Тодорка и Витанов Владимир, „Проектирање на зајакнувањето на мастовите на магистралниот пат М-2 (Е-870) меѓу Куманово и Деве Баир“, 9. Симпозиум на ДГКМ, 27-29 Септември, 2001
 • Vladimir Vitanov, "Dynamic Interaction Between Frame Structures and Soil Using Dynamic Beam Element", Master Thesis, Ruhr-University Bochum, Germany, 2002
 • В.Витанов, „Анализа во фреквентен домен – динамички греден елемент“, 10. Симпозиум на ДГКМ, 25-27 септември, 2003
 • В.Витанов, „Динамичка интеракција меѓу почвата и конструкцијата со корис-тење на динамички греден елемент“, Зборник, Градежен факултет Скопје, книга 14, Јуни 2004
 • K. Todorov, V. Vitanov, Lj. Lazarov, Application of plastic hinge method for nonlinear analysis of reinforced concrete structures, Jubilee scientific conference - 65 years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofija, May 2007
 • Vladimir Vitanov, "Implementation of Inealstic Model of Reinforced Concrete Under Biaxial Monotonic Loading into ANSYS", GTZ 2012, Tuzla, June 7-9, 2012.
 • Vladimir Vitanov, "Modeling of Reinforced Concrete Members Strengthened with FRP Using Custom Material Model", GTZ 2012, Tuzla, June 7-9, 2012.

Стручно апликативна - дејност

Како учесник/соработник

 • Report on structural analysis of bridges on National road M-2 (E-870) between Kumanovo and Deve Bair, Faculty of Civil Engineering, Working Group “TMCA/Bridges”, Skopje, December 1999.
 • Report on structural analysis of bridges on National road M-1 (E-75) between Kumanovo and Petrovec, Faculty of Civil Engineering, Working Group “TMCA/Bridges”, Skopje, January 2000.
 • Report on possibilities of use of commercial heavy vehicles on the route Deve Bair-Kumanovo-Petrovec, Faculty of Civil Engineering, Working Group “TMCA/Bridges”, Skopje, April 2000.
 • Design for strengthening of bridges on National road M-2 (E-870) between Kumanovo and Deve Bair, Faculty of Civil Engineering, Working Group “TMCA/Bridges”, Skopje, May 2000.
 • Проект за зајакнување и поправка на мостовите на НАТО правецот “Bottle” делница Блаце – Богородица, работна група НАТО/Мостови, Скопје, 2003-2005.

Членство во здруженија и организации

 • Друштво на градежни конструктори на Македонија (ДГКМ)

Студиски престои и усовршувања

 • Подготовка за изработка на докторска дисертација, RWTH Aachen University, Градежен факултет, Катедра за статика и динамика, Ахен, јануари - март 2006 год.

Награди и признанија

 • Најдобро дипломиран студент на Градежниот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, во периодот 1989-1990 година, признание на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Познавање на јазици

 • Англиски - активно
 • Германски - базично

Други способности

 • Опширна компјутерска едукација (Office, LaTeX, CAD, графика, визуелизација итн.)
 • Програмирање (Fortran, Basic, Matlab, Scilab)
Последно освежено ( Недела, 10 Февруари 2013 13:41 )
 

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.