elektronik sigara За катедрата
За катедрата
Историјат PDF Печати Е-пошта

Со основањето на Техничкиот факултет во Скопје во 1949 година, тој во себе првобитно вклучува две целини: Архитектонски и Градежен оддел. Во рамките на Градежниот оддел е формирана и КАТЕДРАТА за техничка механика, јакост на материјалите, статика на градежни и инженерски конструкции и теорија на еластичност. Основоположник на Катедрата е д-р Петар Серафимов, а како прв негов асистент е избран Јордан Миладинов, кој во периодот од 1950 до 1952 година работи како хонорарен асистент, а потоа до 1956 година како редовен асистент. Една година по формирањето на факултетот, предметот јакост на материјалите го предава проф. Јуре Ерега од Загреб. Подоцна, како хонорарни асистенти се ангажирани Свето Прокопиев и Кочо Китановски а како редовен асистент Киро Вчков кој останува на факултетот до 1957 год.

 

Последно освежено ( Четврток, 30 Октомври 2008 10:15 )
Повеќе...
 
Проф. д-р Тодорка Самарџиоска PDF Печати Е-пошта

TodorkaSamardzioskaтел:

+389 2 3116 066/133

е-mail:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Адреса:

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,Градежен факултет – Скопје,

бул. „Партизански одреди“ бр.24,

1000 Скопје, Р.Македонија, П.фах 560

Предмети:

Додипломски студии

Постдипломски студии


Образование

 • 1985 – 1989 средно насочено образование во УЦОТМН "Мирче Ацев" во Прилеп, насока: математика и информатика
 • 1989 – 1994 Градежен факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, конструктивна насока
 • 19951999 постдипломски студии по градежно инженерство. Магистерска теза “Преднапрегнати хиперболично параболоидни кабловски мрежи над елиптична основа”, Мај 1999
 • 20022006 Докторски студии на Весекс Институтот за технологија, Универзитет во Велс, Велика Британија. Докторска теза “Методата на гранични елементи со мултидомени за моделирање на испукани порозни средини: едно и двофазен тек и транспорт”, Ноември 2006.

Движење во кариерата

 • 1996 вработена како соработник на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 1997 избрана во звање помлад асистент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 1999 избрана во звање асистент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 2007 избрана во звање доцент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 2012 избрана во звање вонреден професор на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • од 2011 избрана за продекан за настава во четиригодишен мандат.
 • 2017 избрана во звање редовен професор на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • од 2015 избрана за продекан за наука и меѓународна соработка во четиригодишен мандат.

Научна и стручна работа

 

Трудови објавени на конференции и симпозиуми:

 

Books:

 1. Samardzioska Todorka, “Building materials”, 2015, Faculty of Civil Engineering, UKIM, Skopje, ISBN 978-608-4510-21-5.
 2. Trombeva-Gavriloska Ana, Samardzioska Todorka, “Principles of statics”, 2016, Faculty of Architecture, UKIM, Skopje.  

 

Lectures scripts:

 1. Lectures Script of “Building structures and materials”, 2014.
 2. Lectures Script of “Solid Mechanics”, 2008. (in English)
 3. Lectures Script of “Mechanics of Solid Body”, 2009.
 4. Lectures Script of “Technical Mechanics and Strength of Materials”, 2009.
 5. Lectures Script of “Building physics”, 2009.
 6. Lectures Script of “Methods of boundary elements for engineers”, 2008.
 7. Lectures Script of “Energy Efficiency in Buildings”, 2009.

 

Papers at conferences and symposiums(last 5 years):

 1. T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska, Lindihana Goxha, “Active solar systems for energy efficient façade structures”, EASEC13, The Thirteenth East Asia-Paci­fic Conference on Structural Engineering and Construction, September 2013, Sapporo, Japan.
 2. T. Samardzioska, “Design and acoustic performance of buildings in Macedonia”, V International Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-21.02.2014, pp 847-854. (in English)
 3. A. Petrovski, T. Samardzioska,A. Trombeva-Gavriloska,“Analysis of insulation in regards to the orientation of surfaces”, V International Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-21.02.2014, pp 1665-1672. (in English)
 4. T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska, M. Cvetkovska, M. Lazarevska, “In situ measurement of U-value of façade walls”, V International Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-21.02.2014, pp 1673-1680. (in English)
 5. M. Lazarevska, M. Milanovic, M. Cvetkovska, M. Knezevic, A. Trombeva-Gavriloska, T. Samardzioska, “An artificial neural network prediction model for fire resistance of composite columns”, V International Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-21.02.2014, pp 185-192. (in English)
 6. T. Samardzioska, “Determination of U-value of new type façade walls”, 2015 International Conference on Environmental Science and Energy Engineering (ICESEE2015), July 26-27, 2015, Phuket, Thailand. (in English)
 7. T. Samardzioska, “Energy efficient buildings and alternative energy in Republic of Macedonia”, 2015 International Conference on Environmental Science and Energy Engineering (ICESEE2015), invited paper, July 26-27, 2015, Phuket, Thailand. (in English)
 8. V. Grujoska, T. Samardzioska, “Application of infrared thermography in buildings research”, 16th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2015, pp. 247 – 252. (in English)
 9. M. Jovanoska, T. Samardzioska, C. Chifliganec, “Sound insulation of partition walls in practice”, 16th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2015, pp.261 – 266. (in English)
 10. M. Mateska, T. Samardzioska, A. Trombeva- Gavriloska, S. Lepitkova, M. Jovanovski “Mechanical properties of zeolit samples from Strmosh mine, Republic of Macedonia”, 16th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2015, pp.359 – 264. (in English)
 11. A. Gavriloska-Trombeva, M. Cvetkovska, V. Gavriloski, M. Lazarevska, T. Samardzioska,“Experimental analysis of mechanical characteristics of FRP materials”, 16th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2015, pp. 405 – 410. (in English)
 12. Grujoska V., Samardzioska T., “Infrared thermography as a method for buildings investigation”, VIInternational Symposium GNP 2016, Zabljak, Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1117-1123. (in Macedonian)
 13. Samardzioska T., Gjorgjiev V., Aceski S., “Embedding the co-factor of energy classes in the methodology for estimation of real estate value”, VI International Symposium GNP 2016, Zabljak, Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1117-1123. (in English)
 14. Samardzioska T., Grujoska V., “Measures for energy conservation in the elementary school in Skopje”, VI International Symposium GNP 2016, Zabljak, Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1211-1218. (in English)
 15. Samardzioska T., Grujoska J., Grujoska V., Moslavac D., “Use of waste glass as aggregate in concrete”, Proceedings of the 1st International Conference CoMS 2017, Zadar, Croatia, 19-21.04.2017,  pp 157-163. (in English)
 16. Samardzioska, T.; Jovanovski, M.; Lepitkova, S., “Zeolites – sustainable building material”, Proceedings of the 1st International Conference CoMS 2017, Zadar, Croatia, 19-21.04.2017,  pp 146-151. (in English)

Papers in journals (last 5 years):

 1. Ana Trombeva-Gavriloska, Viktor Gavriloski, Todorka Samardzioska, Marijana Lazarevska, “Tension behavior of FRP materials differed by the type of matrix”, Wulfenia Journal, Austria, Volume 20, Issue 12, 2013, pp 38-45.
 2. M. Lazarevska, M. Milanovic, M. Cvetkovska, M. Knezevic, A. Trombeva-Gavriloska, T. Samardzioska, “An artificial neural network prediction model for fire resistance of composite columns”, Journal of Applied Engineering Scienceno. 1(2014)Vol.12, pp. 63-68. (in English)
 3. Todorka Samardzioska, “Acoustic performance residential buildings (for example Macedonia)”, Journal "Construction of Unique Buildings and Structures",ISSN 2304-6295,№ 6 (21), 2014, pp7-16.
 4. Todorka Samardzioska, COST Action TU0901:Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions; Building acoustics throughout Europe, e-book Volume 2: Housing and constructiontypes country by country, Macedonia, Chapter 15, pp 259-272.
 5. R. Apostolska, T. Samardzioska, Country contribution – Macedonia, in Handbook of COST Action TU1104 Smart Energy Regions (Ed.: Jones, Phil; Lang, Werner; Patterson, Jo; Geyer, Philipp). Strasbourg: COST Office, pp 75-84.
 6. T.Samardzioska,M. Jovanoska,“Acousticperformance of partition walls in buildings”, Proceedings Faculty of Civil Engineering in Skopje, 65th anniversary (2014), pp 53-60.
 7. T. Samardzioska, R. Apostolska, „Supply chains, country contribution – Macedonia“, in Handbook of WG2 - COST Action TU1104 Smart Energy Regions.
 8. T. Samardzioska, R. Apostolska, „Training and skills, country contribution – Macedonia, in Handbook of WG2 - COST Action TU1104 Smart Energy Regions.
 9. T.Samardzioska,L. Goxha,“Integrated active solar systems for energy efficient façade structures”, Scientific Journal of Civil Engineering, SJCE, Volume 4, Issue 2, December 2015. ISSN 1857-839X, pp. 39-45.
 10. Samardzioska Т., Apostolska R.,”Measurement of Heat-Flux of New Type Façade Walls”, Sustainability 2016, 8(10), 1031; doi:10.3390/su8101031, (IF=1.343).
 11. Samardzioska Т.,Moslavac D., “Boundary elements for modelling two-phase flow through porous media”, KASMERA ISI indexed journal, Vol. 44, no 3, Year 2016, (IF=0.071)
 12. T.Samardzioska,J. Grujoska,V. Grujoska, D. Moslavac, K. Donevska, “Effects of waste glass on properties of hardened concrete”, Scientific Journal of Civil Engineering, SJCE, Volume 5, Issue 1, July 2017. ISSN 1857-839X, pp. 25-32.

 

Scientific-Research projects (last 5 years):

 1. COST Action TU0901 “Integrating and harmonizing sound insulation aspects in sustainable urban housing constructions”, 2009-2013.
 2. “Mitigation of climate changes through improvement of the energy efficiency in building sector”, Ministry of environment and urban developmentand UNDP, 2010.
 3. Samardzioska Todorka- Leader, Cvetkovska Meri,Ana Trombeva – Gavriloska, Milica Jovanoska, Ivana Donevska, “Numerical modeling of porous media for testing flow and transport of contaminants”, Ministry of education and science of RM, scientific-research project,10.2010-09.2012.
 4. „Increasing energy efficiency and usage of renewable sources of energy in the border region of Macedonia and Albania”, MACEF, 2013-2014. (Leader: Konstantin Dimitrov, members: T. Samardzioska, S. Armenski, A. Arsenov, J. Kapac)
 5. “Investments in energy efficiency and renewable energy”credit line of IK Bank,Energy audits for nonstandard projects, GGF for Southeast Europe, MACEF, Skopje, 2011.
 6. Cvetkovska Meri,Ana Trombeva – Gavriloska, Samardzioska Todorka, Marijana Lazarevska, Jana Shelih, Milos Knezevic, “Static and thermal analysis of reinforced concrete girder strengthened with FRP strips”,  University Ss. Cyril and Methodius, scientific-research project,2012.
 7. COST Action TU1104 “Smart Energy Regions”, 2012-2016.
 8. Goran Mijoski, Samardzioska Todorka, Darko Moslavac, Zoran Krakutovski, Riste Ristov, Risto Manchev, Vlatko Gigovski, “Analysis and protection of traffic noise on the roads with heavy traffic in Republic of Macedonia“, University Ss. Cyril and Methodius, scientific-research project,2015.
 9. COST Action TD 1406 “Innovation in intelligent management of heritage buildings (i2MHB)”, 2014-2018.
 10. „Use of waste glass as aggregate in concrete“, Faculty of Civil Engineering, IEGE - GIM, Nula otpad, 2016, Leader: Samardzioska Todorka. (members: Toni Arangjelovski, Jasna Grujoska, Vesna Grujoska, Goce Prangovski, Gjorgji Goshev)
 11. COST Action CA15125 “Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS)”, 2015-2019.

Civil engineering projects (last 5 years):

 • Design and strengthening of civil buildings, reservoirs, sludge thickener tanks.
 • Revisions and audits of many civil engineering designs.
 • Energy efficiency audits on buildings.
 • Supervision of over 70 diploma works, more than 20 master theses and few PhD thesis in the field of energy efficiency in buildings, building materials, building physics and acoustics.
 • Professional Certificate for “Energy Auditor” and “Trainer on Energy Auditing on Buildings” after successfully completed training programme on “Energy Auditing of Buildings”; IX 2005 – V 2006; ENSI-Energy saving international AS –Kingdom of Norway, MACEF & Faculty of Mechanical Engineering – R Macedonia.
 • Professional Certificate for Energy Audit – Macedonian Agency of Energy, Ministry of economy, RM, 2014.

 

 

 

Учество во повеќе градежни проекти, самостојно или во соработка:

Проектирање за зајакнување и поправка на повеќе групи мостови на магистралните патишта низ Македонија (од 1999 до 2007 година), проектирање и санација на други градежни објекти, како индивидуални и колективни објекти за живеење, резервоари, пречистителни станици, итн.

 

 

Членство во здруженија и организации:

 

 • Член на Друштвото на градежни конструктoри на Македонија – ДГКМ.
 • Член на Друштвото за теоретска и применета механика на Македонија, ДММ.
 • Член на Македонски центар за енергетска ефикасност - МАЦЕФ

Студиски престои и усовршувања:

 • 2002-2003 Весекс Институт за технологија, Универзитет во Велс, Велика Британија.
 • 2006 Градежен факултет, Универзитет во Подгорица, Црна Гора.

Награди и признанија:

 • Признание на ДГКМ за 2006 за научно-истражувачкиот труд Методата на гранични елементи за моделирање на испукани карпести средини: едно и двофазен тек и транспорт” – докторска теза.
 • Признание на ДГКМ за 2006 за проектите за зајакнување и санација на мостовите на автопатот М-1, делница Катланово – Велес (со работната група ТМСА/мостови)

Познавање на јазици:

 • одличен англиски (Certificate in Advanced English (CAE), Council of Europe Level C1, University of Cambridge)
 • шпански, француски
 • српски, бугарски

 

Последно освежено ( Четврток, 13 Декември 2018 10:28 )
 
Асис. Коце Тодоров PDF Печати Е-пошта

kocetodorovтел:+389 2 3116 066/109

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Последно освежено ( Понеделник, 28 Февруари 2011 14:25 )
Повеќе...
 
Проф. Марко Гугуловски PDF Печати Е-пошта
...
 
Листа на научни трудови PDF Печати Е-пошта
 1. T. Samardzioska, V. Popov, "Two-phase flow model through porous media", International Symposium GNP 2006, Zabljak, Serbia and Montenegro, 20-24.02.2006, pp 73-78. (на англиски)
 2. T. Samardzioska, V. Popov, "BE DRM-MD for two-phase flow through porous media", Boundary Elements XXVIII, WIT Press Southampton and Boston, 2006. (на англиски)
 3. T. Samardzioska, V. Popov, "Two-dimensional two-phase flow; five-spot example", International Conference on Contemporary Problems in Civil Engineering, Subotica, Serbia and Montenegro, 01-02.06.2006. (на англиски)
 4. T. Samardzioska, V. Popov, "Relative permeability - saturation relations for two-phase flow", 2nd Symposium of Macedonian Association of Geotechnics, 29-30 June 2006, Ohrid, Macedonia, pp 254-261. (на англиски)
 5. T. Samardzioska, V. Popov, M. Cvetkovska, ‘Two-phase flow through porous fractured rock", International Conference on Civil Engineering Design and Construction, 14-16 September 2006, Varna, Bulgaria. (на англиски)
 6. Lj. Lazarov , K. Todorov, Large scale model pre-experimental analyses of mustafa pasha mosque, 10th National and 4th International scientific meeting - iNDiS 2006, Novi Sad, 22 - 24 November 2006.
 7. Lj. Lazarov , K. Todorov, Numerical and experimental analysis of mustafa pasha mosque large scale model, Konferencija Savremena gradevinska praksa 2007, Novi Sad, mart 2007.
 8. T. Samardzioska, Z. Zafirovski, "Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling fractured porous media", First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 325-330. (на англиски)
 9. T. Samardzioska, ‘Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling two-phase flow", First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 231-236. (на англиски)
 10. K. Todorov, V. Vitanov, Lj. Lazarov, Application of plastic hinge method for nonlinear analysis of reinforced concrete structures, Jubilee scientific conference - 65 years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofija, May 2007.
 11. T. Samardzioska, "BE DRM-MD for modeling fractured porous media: single and two-phase flow and transport", 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 55-74. (на англиски)
 12. S. Aleksic, T. Samardzioska, "Application of conical ring finite element in structural analysis of axi-symmetrical shells', 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 775-784. (на англиски)
 13. S. Atanasovski, Z. Desovski, G. Markovski, T. Samardzioska, V. Mihajlov, K. Todorov, O. Kolevski, "Design for strengthening and repair of the bridges on the motorway section Katlanovo - Veles" 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 1-12. (на англиски)
 14. Lj. Lazarov, K. Todorov, Numerical and experimental analysis of mustafa pasha mosque large scale model, 12 International symposium of MASE, Струга, 27-29 September 2007.
 15. Lj. Lazarov, K. Todorov, Strenghtening of mustafa pasha mosque to seismic loads - preliminary analisys, 12 International symposium of MASE, Струга, 27-29 September 2007.
 16. К. Тодоров, С. П. Ончевска, Основни карактеристики на обликопомнечките легури, 12-ти Меѓународен симпозиум на ДГКМ, Струга, 27-29 септември 2007.
 17. К. Тодоров, С. П. Ончевска, Комерцијални облико-помнечки легури и нивна примена во уреди за контрола на конструкции, 12-ти Меѓународен симпозиум на ДГКМ, Струга, 27-29 септември 2007.
 18. T. Samardzioska, "Boundary elements for modeling fractured porous media: single and two-phase flow", Geotechnical aspects of civil engineering - Second scientific conference, Soko Banja, Serbia, November 2007. (на англиски)
 19. T. Samardzioska, "Energy efficiency in buildings", International Symposium GNP 2008, Zabljak, Serbia and Montenegro, 03-07.03.2008. (на англиски)
 20. M. Knezevic, S. Pavlovic, J. Cetkovic, T. Samardzioska, "Prethodna studija opravdanosti izgradnje fabrike cementa u Baru", International Symposium GNP 2008, Zabljak, Serbia and Montenegro, 03-07.03.2008. (на англиски)
 
Настава PDF Печати Е-пошта

Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите ја покрива наставата по следните предмети:

Додипломски студии

Задолжителни предмети

код име семестар ЕКТС кредити студии по:
З1-06 Статика

2

1

7

Градежништво

Геотехника

З1-10 Јакост на материјалите 2 6 сите
З1-11 Кинематика и динамика 3 5 Градежништво
З1-13 Градежни материјали 4 4 Градежништво
ЗК-22 Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции 5 6 Конструктивна
ГТ-06 Вовед во еластичност 5 5 Геотехника
  Механика на цврсто тело     Екологија (TEMPUS)

 

Изборни предмети

ЗА-05 Градежна физика

БК-02 Однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Г1-09 Теориска механика

Програмирање

Последипломски студии

Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Пожарна отпорност на АБ к-ции

Методи на гранични елементи за инженери

Кинематика и динамика (студии по Геотехника)

Последно освежено ( Вторник, 24 Февруари 2015 13:59 )
 
доц. д-р Владимир Витанов PDF Печати Е-пошта

vladimirvitanov

тел:+389 2 3116 066/210

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Последно освежено ( Недела, 10 Февруари 2013 13:41 )
Повеќе...
 
Вон.Проф. д-р Мери Цветковска PDF Печати Е-пошта
mcvetkovskaтел:

+389 2 3116 066/118

+389 2 3116 066/102

е-mail:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Адреса:

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,Градежен факултет – Скопје,

бул. „Партизански одреди“ бр.24,

1000 Скопје, Р.Македонија, П.фах 560

Предмети:

Додипломски студии

Постдипломски студии
Кратка биографија

Д-р Мери Цветковска, дипл.град.инж., вонреден професор на Катедрата по техничка механика и јакост на материјалите. Родена е 08.03.1961 год. во Штип, Р. Македонија. Дипломира на Градежниот факултет во Скопје, во 1984 год. Во 1986 год. избрана е во звањето помлад асистент и учествува во изведувањето на вежбите по предметите: Техничка механика, Техничка механика I, Техничка механика II и Јакост на материјалите. Магистрира во 1993 год. Истата година избрана е во звање асистент. Во 2002 год. ја одбранува докторската теза и се стекнува со научен степен доктор на технички науки. Во 2003 год. избрана е во звање доцент на истата катедра и од изборот до денес држи предавања по предметот Статика, на I циклус студии по градежништво, додека на II циклус студии по градежништво држи предавања по предметите Пожарна отпорност на АБ конструкции и Енергетска ефикасност на градежните објекти. Од јуни 2007 год. избрана е за визитинг професор на постдипломските студии на Универзитетот во Црна Гора, Градежен факултет-Подгорица, за предметот "Пожарна отпорност на конструкциите". Резултатите од истражувачката работа, претежно од областа на нелинеарната анализа на однесувањето на армиранобетонските елементи и конструкции во услови на пожар, што претставува нејзина потесна специјалност, ги објавува во 36 труда, публикувани во домашни научни списанија и зборници од научни симпозиуми и конференции одржани во Македонија и во странство. Учествува во 9 научноистражувачки проекти. Апликативната дејност ја реализира со изработени над 30 стручни труда.

Објавени научно-истражувачки трудови:

[1] M.Cvetkovska, L.Lazarov, “Fire Resistance Analysis of Reinforced Concrete Frame Structure” JDGK 11 Kongres, Vrnjacka Banja, Jugoslavija, 2002, Volume 2, pp.245-250

[2] M.Cvetkovska, "Nonlinear Stress Strain Behaviour of RC Elements and RC Frames Exposed to Fire" MASE Award, 10-th International Symposium of Macedonian Association of  Structural Engineers - MASE, Ohrid, Macedonia, September 2003, Volume 1, PR-7     

[3] M.Cvetkovska, L.Lazarov, "Nonlinear Stress Strain Behaviour of RC Columns Exposed to Fire" 2nd International Conference, Lifetime-Oriented Design Concepts, Ruhr-Universitat Bochum, Germany, March 2004

[4] M. Cvetkovska, L. Lazarov, "Nonlinear Stress-Strain Behaviour of RC Elements Exposed to Fire", Improvement of Building’ Structural Quality by New Technologies, Improvement of Building’ Structural Quality by New Technologies, COST C12 Final Conference Proceedings, Innsbruck, Austria, January 2005

[5] M. Cvetkovska, Lj. Lazarov, "Examination, Assessment and Repair of RC Structure of Building Damaged in Fire”, Internacionalni naucno-strucni skup: Gradjevinarstvo-Nauka i Praksa, Zabljak, Crna Gora, Februari 2006

[6] M. Cvetkovska "Nonlinear and transient thermal response of outlet tunnel of arch dam Sv.PETKA-SKOPJE”, International Conference 2006 - Contemporary Problems in Civil Engineering, Subotica, Srbija, June 2006

[7] M. Cvetkovska, Z.Manov, L. Lazarov, “Numerical and experimental determination of residual concrete strength after action of fire”, INDIS 2006-Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, Novi Sad, Srbija, November 2006

[8] Mihajlov. V., Harte R., Cvetanovski P., Cvetkovska M., “Model for 3D Analyses of Frame Structures Exposed to Fire”, Internacionalni conference: Civil Engineering-Science and Practice, Zabljak, Crna Gora, January 2008 (in English)

[9] Zileska Pancovska V., Cvetkovska M., “Macedonian Civil Engineers as Construction Project Managers“, 8th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Organized from: SENET and IPMA-International Project Management Association, Umag, Republic of Croatia, September, 2008, pg. 61

[10] Cvetkovska M., Cvetanovski P., Mihajlov V., “Fire resistance curves for RC columns”, Proceedings of International Conference-Applications of Structural Fire Engineering, Prague, 19-20 February 2009, pp 196-202

Научно истражувачки проекти:

[1] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Л.Денковска, “Однесување на армирано-бетонски столбови при непропорционална варијација на аксијална и попречна сила”,  Министерство за образование и наука на Р. Македонија, 2002 год.

[2] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Кабловски мрежи и кабловски решетки на еластични потпори”, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2003 год.

[3] International scientific-reserch Project COST C12 - „Improvement of building’s structural quality by new technologies, Structural Integrity under Exceptional Actions“. 2002-2004

[4] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Пожарна отпорност на армиранобетонски рамовски конструкции“, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2006 год.

[5] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Т.Самарџиоска, “Покривни конструкции од претходно затегнати жичани јажиња покриени со двострано растегната PVC мембрана”, Развоен проект со Лапласт-М, Министерство за образование и наука на Р.Македонија, 2007 год.

[6] International scientific-reserch Project COST C26 - „Urban habitant constructions under catastrophic events“. 2008-2010

Стручни трудови и експертизи:

[1] Главен проект за конструкцијата на објектот „Административно-деловен објект-Бонум“ во Скопје, април 2005

[2] Главен проект за конструкцијата на објектот „Индивидуална станбена зграда на ул. ‘Огњан Прица’ бр.15 во Скопје“, мај 2005

[3] Анализа на степен на оштетеност и Проект за санација на опожарениот дел од конструкцијата на објектот „Станбена кула К2-Карпош IV, Скопје“, мај 2005

[4] Изведбен проект за санација на објект “Подрачна единица на Фонд за ПИОМ-Гевгелија, подрачна единица ФЗО-Гевгелија“, јуни 2007

[5] Ревизија на изведбен проект „Потпорни зидови од армирана земја кај Хотел Сплендид, Будва, Црна Гора, мај 2008

[6] Технички преглед – ревизија на Основен проект за контрола на носивост и зајакнување на објект „Софтверски центар SEAVUS- Блок 1 и 2“, Скопје, Септември 2008

[7] Технички преглед – ревизија на Православен храм на плоштад Македонија во Скопје, 2008

[8] Експертиза за степен на оштетеност на опжарена конструкција на Ладилник од 4500т. – Зик Скопско поле-Скопје, 2008

[9] Технички преглед – ревизија на Основен проект на Спомен куќата на Тодор Проевски во Крушево, Јануари 2009

[10] Стручно мислење за оценка на состојбата и проект за санација на конструкцијата на опожарениот објект „-100 Т-010“ во Окта-Рафинерија за нафта-Скопје, јануари 2009

Објавени книги, скрипти и публикации:

[1] Печатени предавања по предметот „Статика“, 2005

[2] Печатени предавања по предметот „Пожарна отпорност на АБ конструкции“, 2008

Членство и функции во научни и стручни институции и организации:

[1] Продекан за настава и наука на Градежниот факултет во Скопје

[2] Член на Советот на Институтот за стандардизација на Р.Македонија

[3] Претседател на Техничкиот Комитет ИСРМ ТК 23-”Заштита на објекти од пожар”.

[4] Извршен секретар и член на Друштвото на градежните конструктори на Македонија (ДГКМ)

[5] Заменик-претседател на невладината организација „Инженери без граници-Македонија“

[6] Член на Издавачкиот совет на списанието за архитектура, градежништво и екологија „Порта 3“

[7] Член на Друштвото на механика на Македонија (ДММ)

Признанија:

[1] Најдобар дипломиран студент на Градежниот факултет во Скопје за учебната 1983/84, признание на Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

[2] Признание за најдобро остварување во градежното конструктерство за научноистражувачкиот труд „Однесување на армиранобетонски елементи и линиски конструкции во услови на пожар“, доделено од Друштвото на градежните конструктори на Македонија, септември 2003.

 

Последно освежено ( Сабота, 26 Септември 2009 15:13 )
 
Проф. Борка Сибиновиќ Велкова PDF Печати Е-пошта
...
 
Проф. Марија Соларова PDF Печати Е-пошта

MarijaSolarova

тел:+389 2 3116 066/

е-mail:

 

Последно освежено ( Понеделник, 03 Ноември 2008 22:22 )
Повеќе...
 
Проф. д-р Светлана Петковска-Ончевска PDF Печати Е-пошта
svetlanaoncevska

тел:+389 2 3116 066/157

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Последно освежено ( Вторник, 22 Септември 2009 17:05 )
Повеќе...
 
Повеќе содржини...
« ПочетокПред12СледноКрај »

Лист 1 од 2

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.