elektronik sigara За катедрата
За катедрата
Историјат PDF Печати Е-пошта

Со основањето на Техничкиот факултет во Скопје во 1949 година, тој во себе првобитно вклучува две целини: Архитектонски и Градежен оддел. Во рамките на Градежниот оддел е формирана и КАТЕДРАТА за техничка механика, јакост на материјалите, статика на градежни и инженерски конструкции и теорија на еластичност. Основоположник на Катедрата е д-р Петар Серафимов, а како прв негов асистент е избран Јордан Миладинов, кој во периодот од 1950 до 1952 година работи како хонорарен асистент, а потоа до 1956 година како редовен асистент. Една година по формирањето на факултетот, предметот јакост на материјалите го предава проф. Јуре Ерега од Загреб. Подоцна, како хонорарни асистенти се ангажирани Свето Прокопиев и Кочо Китановски а како редовен асистент Киро Вчков кој останува на факултетот до 1957 год.

 

Последно освежено ( Четврток, 30 Октомври 2008 10:15 )
Повеќе...
 
Вон. проф. д-р Тодорка Самарџиоска PDF Печати Е-пошта

TodorkaSamardzioskaтел:

+389 2 3116 066/218

е-mail:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Адреса:

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,Градежен факултет – Скопје,

бул. „Партизански одреди“ бр.24,

1000 Скопје, Р.Македонија, П.фах 560

Предмети:

Додипломски студии

Постдипломски студии


Образование

 • 1985 – 1989 средно насочено образование во УЦОТМН "Мирче Ацев" во Прилеп, насока: математика и информатика
 • 1989 – 1994 Градежен факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, конструктивна насока
 • 19951999 постдипломски студии по градежно инженерство. Магистерска теза “Преднапрегнати хиперболично параболоидни кабловски мрежи над елиптична основа”, Мај 1999
 • 20022006 Докторски студии на Весекс Институтот за технологија, Универзитет во Велс, Велика Британија. Докторска теза “Методата на гранични елементи со мултидомени за моделирање на испукани порозни средини: едно и двофазен тек и транспорт”, Ноември 2006.

Движење во кариерата

 • 1996 вработена како соработник на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 1997 избрана во звање помлад асистент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 1999 избрана во звање асистент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 2007 избрана во звање доцент на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • 2012 избрана во звање вонреден професор на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Македонија.
 • од 2011 избрана за продекан за настава во четиригодишен мандат.

Научна и стручна работа

 

Трудови објавени на конференции и симпозиуми:

 

1. Самарџиоска Тодорка, Костиќ Драган, Лазаров Љупчо, Преднапрегнати хиперболично параболоидни кабловски мрежи над елиптична основа", 7ми Симпозиум ДГКМ, Охрид, 1997.

2. Костиќ Драган, Самарџиоска Тодорка, Лазаров Љупчо, "Приказ на систему претходно напрегнати мрежи за покривање на големи распони", 7ми Симпозиум ДГКМ, Охрид, 1997.

3. Самарџиоска Тодорка, "Утицај температуре и преднапрезања на понашање кабловске мреже", 10. Конгрес ЈДГК, Врњачка Бања, СР Југославија, 1998.

4. Самарџиоска Тодорка, Лазаров Љупчо, "Влијание на геометриските карактеристики на однесувањето на кабловските мрежи", 6ти Симпозиум за теоретска и применета механика, Струга, 1998.

5. Лазаров Љупчо, Самарџиоска Тодорка, "Мануел за компјутерска програма за нелинеарна геометриска анализа на преднапрегнати кабловски мрежи – КАБЕЛ ", Градежен факултет – Скопје, 1997.

6. Samardjioska Todorka, “Cable network structures over elliptic layout”-Národni konference s mezinárodni ucasti-Inženyrská mechanika 1999, Svratka, Czech Republic (на англиски)

7. Самарџиоска Тодорка, Лазаров Љупчо, "Кабловска претходно затегната мрежа како покривна конструкција за спортска сала", 8ми Симпозиум ДГКМ, Охрид, 1999.

8. Симовски В, Ташков Љ., Шешов Н., Спасов А., Самарџиоска Тодорка, “Нелинеарен и нестационарен механизам”, 9ти Симпозиум ДГКМ, Охрид, 2001.

9. Ivanov D., Nikolovski T., Desovski Z., Atanasovski S., Markovski G., Dimitrievski T., Todoroski G., Aleksovski G., Samardzioska T., Vitanov V., “Design for strengthening of bridges on national road M-2 (E-870) between Kumanovo and Deve bair”, 9th Symposium MASE, Ohrid, Macedonia, 2001 (на англиски)

10. Nikolovski T., Dimitrievski T., Todoroski G., Samardzioska T., “Trial testing of three bridges on national road M-2 (E-870) strengthened using CFRP systems (carbon strips)”, 9th Symposium MASE, Ohrid, Macedonia, 2001(на англиски)

11. T. Samardzioska, V. Popov, “DRM-MD for flow and transport through fractured rocks”, Boundary Elements XXV, Split, Croatia, WIT Press Southampton and Boston, 2003, pp 137-146. (на англиски)

12. T. Samardzioska, V. Popov, C. A. Brebbia, ”The Boundary Element Method in civil engineering”, 10th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2003, pp 847-852 (на англиски)

13. D. Poljak, N. Kovac, T. Samardzioska, A. Peratta, C. A. Brebbia, ”Temperature rise in the human body exposed to radiation from base station antennas”, Boundary Elements XXVI, Bologna, Italy, WIT Press Southampton and Boston, 2004, pp 381 - 390. (на англиски)

14. T. Samardzioska, V. Popov, “Double porosity model for flow and transport through fractured porous media”, JDGK Symposium 2004, Vrnjacka Banja, Serbia and Montenegro, 29.09 - 01.10.2004. (на англиски)

15. T. Samardzioska, V. Popov, “Flow and transport of contaminants through fractured porous media: double porosity model”, Third National Conference with International Participation DCB 2004, Plovdiv, Bulgaria, 7.10 - 9.10.2004. (на англиски)

16. T. Samardzioska, V. Popov, “Dual porosity DRM formulation for flow and transport through fractured porous media”, Boundary Elements XXVII, WIT Press Southampton and Boston, 2005. (на англиски)

17. T. Samardzioska, V. Popov, “Water flow in building materials”, 11th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2005, pp 497-502. (на англиски)

18. T. Samardzioska, K. Todorov, “Radial sludge thickener tank for a waste water treatment plant”, 11th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Ohrid, Macedonia, 2005, pp 503-508. (на англиски)

19. T. Samardzioska, V. Popov, “Two-phase flow model through porous media”, International Symposium GNP 2006, Zabljak, Serbia and Montenegro, 20-24.02.2006, pp 73-78. (на англиски)

20. T. Samardzioska, V. Popov, “BE DRM-MD for two-phase flow through porous media”, Boundary Elements XXVIII, WIT Press Southampton and Boston, 2006. (на англиски)

21. T. Samardzioska, V. Popov, “Two-dimensional two-phase flow; five-spot example”, International Conference on Contemporary Problems in Civil Engineering, Subotica, Serbia and Montenegro, 01-02.06.2006. (на англиски)

22. T. Samardzioska, V. Popov, “Relative permeability – saturation relations for two-phase flow”, 2nd Symposium of Macedonian Association of Geotechnics, 29-30 June 2006, Ohrid, Macedonia, pp 254-261. (на англиски)

23. T. Samardzioska, V. Popov, M. Cvetkovska, ‘Two-phase flow through porous fractured rock”, International Conference on Civil Engineering Design and Construction, 14-16 September 2006, Varna, Bulgaria. (на англиски)

24. T. Samardzioska, Z. Zafirovski, “Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling fractured porous media”, First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 325-330. (на англиски)

25. T. Samardzioska, ‘Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling two-phase flow”, First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 231-236. (на англиски)

26. T. Samardzioska, “BE DRM-MD for modeling fractured porous media: single and two-phase flow and transport”, 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 55-74. (на англиски)

27. S. Aleksic, T. Samardzioska, “Application of conical ring finite element in structural analysis of axi-symmetrical shells’, 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 775-784. (на англиски)

28. S. Atanasovski, Z. Desovski, G. Markovski, T. Samardzioska, V. Mihajlov, K. Todorov, O. Kolevski, “Design for strengthening and repair of the bridges on the motorway section Katlanovo – Veles” 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 1-12. (на англиски)

29. T. Samardzioska, “Boundary elements for modeling fractured porous media: single and two-phase flow”, Geotechnical aspects of civil engineering - Second scientific conference, Soko Banja, Serbia, November 2007. (на англиски)

Трудови објавени во списанија:

1. D. Poljak, N. Kovac, T. Samardzioska, A. Peratta, C. A. Brebbia, “Temperature rise in the human body exposed to radiation from base station antennas”, Journal of electromagnetic waves and applications, Volume 18/8 (2004). (на англиски)

2. T. Samardzioska, V. Popov, “Numerical comparison of the equivalent continuum, non-homogeneous and dual porosity models for flow and transport in fractured porous media”, Advances in Water Resources, Volume 28, Issue 3, March 2005, Pages 235-255. (на англиски)

3. T. Samardzioska, V. Popov, “Numerical comparison of conceptually different models for flow and transport in fractured porous media”, Vodopriveda, 2007 (39), January – June, pp 3-15. (на англиски)

Научно-истражувачки проекти:

 

1. Лазаров Љупчо, Самарџиоска Тодорка, Цветковска Мери, Преднапрегнати кабловски мрежи над елиптична основа”, Градежен факултет - Скопје 1996-1998.

2. Low Risk Disposal Technology for Hazardous Waste”, Scientific Project sponsored by the EU Framework VI, Energy, Environment and Sustainable Development Programme, (January 2001 – December 2003). (на англиски)

3. Љ. Димитриевски, С. Ончевска, Т. Самарџиоска, Б. Кировакова, "Геотехничко – еколошки аспекти за проектирање на конструкции со геосинтетици", научно-истражувачки проект, 2001-2003.

4. Љ. Лазаров, М. Цветковска, Т. Самарџиоска, "Покривни конструкции од претходно затегнати челични жичани јажиња покриени со двострано растегната ПВЦ мембрана", Министерство за образование и наука на РМ, развојно-истражувачки проект за технолошки развој, 2006-2007.

Учество во повеќе градежни проекти, самостојно или во соработка:

Проектирање за зајакнување и поправка на повеќе групи мостови на магистралните патишта низ Македонија (од 1999 до 2007 година), проектирање и санација на други градежни објекти, како индивидуални и колективни објекти за живеење, резервоари, пречистителни станици, итн.

 

 

Членство во здруженија и организации:

 

 • Член на Друштвото на градежни конструктoри на Македонија – ДГКМ.
 • Член на Друштвото за теоретска и применета механика на Македонија, ДММ.
 • Член на Македонски центар за енергетска ефикасност - МАЦЕФ

Студиски престои и усовршувања:

 • 2002-2003 Весекс Институт за технологија, Универзитет во Велс, Велика Британија.
 • 2006 Градежен факултет, Универзитет во Подгорица, Црна Гора.

Награди и признанија:

 • Признание на ДГКМ за 2006 за научно-истражувачкиот труд Методата на гранични елементи за моделирање на испукани карпести средини: едно и двофазен тек и транспорт” – докторска теза.
 • Признание на ДГКМ за 2006 за проектите за зајакнување и санација на мостовите на автопатот М-1, делница Катланово – Велес (со работната група ТМСА/мостови)

Познавање на јазици:

 • одличен англиски (Certificate in Advanced English (CAE), Council of Europe Level C1, University of Cambridge)
 • шпански, француски
 • српски, бугарски

 

Последно освежено ( Среда, 28 Ноември 2012 14:28 )
 
Асис. Коце Тодоров PDF Печати Е-пошта

kocetodorovтел:+389 2 3116 066/109

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Последно освежено ( Понеделник, 28 Февруари 2011 14:25 )
Повеќе...
 
Проф. Марко Гугуловски PDF Печати Е-пошта
...
 
Листа на научни трудови PDF Печати Е-пошта
 1. T. Samardzioska, V. Popov, "Two-phase flow model through porous media", International Symposium GNP 2006, Zabljak, Serbia and Montenegro, 20-24.02.2006, pp 73-78. (на англиски)
 2. T. Samardzioska, V. Popov, "BE DRM-MD for two-phase flow through porous media", Boundary Elements XXVIII, WIT Press Southampton and Boston, 2006. (на англиски)
 3. T. Samardzioska, V. Popov, "Two-dimensional two-phase flow; five-spot example", International Conference on Contemporary Problems in Civil Engineering, Subotica, Serbia and Montenegro, 01-02.06.2006. (на англиски)
 4. T. Samardzioska, V. Popov, "Relative permeability - saturation relations for two-phase flow", 2nd Symposium of Macedonian Association of Geotechnics, 29-30 June 2006, Ohrid, Macedonia, pp 254-261. (на англиски)
 5. T. Samardzioska, V. Popov, M. Cvetkovska, ‘Two-phase flow through porous fractured rock", International Conference on Civil Engineering Design and Construction, 14-16 September 2006, Varna, Bulgaria. (на англиски)
 6. Lj. Lazarov , K. Todorov, Large scale model pre-experimental analyses of mustafa pasha mosque, 10th National and 4th International scientific meeting - iNDiS 2006, Novi Sad, 22 - 24 November 2006.
 7. Lj. Lazarov , K. Todorov, Numerical and experimental analysis of mustafa pasha mosque large scale model, Konferencija Savremena gradevinska praksa 2007, Novi Sad, mart 2007.
 8. T. Samardzioska, Z. Zafirovski, "Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling fractured porous media", First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 325-330. (на англиски)
 9. T. Samardzioska, ‘Boundary element dual reciprocity method with multi domains for modelling two-phase flow", First Serbian (26th YU) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Kopaonik, Serbia, April 10-13, 2007, pp 231-236. (на англиски)
 10. K. Todorov, V. Vitanov, Lj. Lazarov, Application of plastic hinge method for nonlinear analysis of reinforced concrete structures, Jubilee scientific conference - 65 years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofija, May 2007.
 11. T. Samardzioska, "BE DRM-MD for modeling fractured porous media: single and two-phase flow and transport", 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 55-74. (на англиски)
 12. S. Aleksic, T. Samardzioska, "Application of conical ring finite element in structural analysis of axi-symmetrical shells', 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 775-784. (на англиски)
 13. S. Atanasovski, Z. Desovski, G. Markovski, T. Samardzioska, V. Mihajlov, K. Todorov, O. Kolevski, "Design for strengthening and repair of the bridges on the motorway section Katlanovo - Veles" 12th international symposium of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE), Struga, Macedonia, 2007, pp 1-12. (на англиски)
 14. Lj. Lazarov, K. Todorov, Numerical and experimental analysis of mustafa pasha mosque large scale model, 12 International symposium of MASE, Струга, 27-29 September 2007.
 15. Lj. Lazarov, K. Todorov, Strenghtening of mustafa pasha mosque to seismic loads - preliminary analisys, 12 International symposium of MASE, Струга, 27-29 September 2007.
 16. К. Тодоров, С. П. Ончевска, Основни карактеристики на обликопомнечките легури, 12-ти Меѓународен симпозиум на ДГКМ, Струга, 27-29 септември 2007.
 17. К. Тодоров, С. П. Ончевска, Комерцијални облико-помнечки легури и нивна примена во уреди за контрола на конструкции, 12-ти Меѓународен симпозиум на ДГКМ, Струга, 27-29 септември 2007.
 18. T. Samardzioska, "Boundary elements for modeling fractured porous media: single and two-phase flow", Geotechnical aspects of civil engineering - Second scientific conference, Soko Banja, Serbia, November 2007. (на англиски)
 19. T. Samardzioska, "Energy efficiency in buildings", International Symposium GNP 2008, Zabljak, Serbia and Montenegro, 03-07.03.2008. (на англиски)
 20. M. Knezevic, S. Pavlovic, J. Cetkovic, T. Samardzioska, "Prethodna studija opravdanosti izgradnje fabrike cementa u Baru", International Symposium GNP 2008, Zabljak, Serbia and Montenegro, 03-07.03.2008. (на англиски)
 
Настава PDF Печати Е-пошта

Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите ја покрива наставата по следните предмети:

Додипломски студии

Задолжителни предмети

код име семестар ЕКТС кредити студии по:
З1-06 Статика

2

1

7

Градежништво

Геотехника

З1-10 Јакост на материјалите 2 6 сите
З1-11 Кинематика и динамика 3 5 Градежништво
З1-13 Градежни материјали 4 4 Градежништво
ЗК-22 Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции 5 6 Конструктивна
ГТ-06 Вовед во еластичност 5 5 Геотехника
  Механика на цврсто тело     Екологија (TEMPUS)

 

Изборни предмети

ЗА-05 Градежна физика

БК-02 Однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Г1-09 Теориска механика

Програмирање

Последипломски студии

Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградбата на земјотрес

Пожарна отпорност на АБ к-ции

Методи на гранични елементи за инженери

Кинематика и динамика (студии по Геотехника)

Последно освежено ( Вторник, 24 Февруари 2015 13:59 )
 
доц. д-р Владимир Витанов PDF Печати Е-пошта

vladimirvitanov

тел:+389 2 3116 066/210

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Последно освежено ( Недела, 10 Февруари 2013 13:41 )
Повеќе...
 
Вон.Проф. д-р Мери Цветковска PDF Печати Е-пошта
mcvetkovskaтел:

+389 2 3116 066/118

+389 2 3116 066/102

е-mail:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Адреса:

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,Градежен факултет – Скопје,

бул. „Партизански одреди“ бр.24,

1000 Скопје, Р.Македонија, П.фах 560

Предмети:

Додипломски студии

Постдипломски студии
Кратка биографија

Д-р Мери Цветковска, дипл.град.инж., вонреден професор на Катедрата по техничка механика и јакост на материјалите. Родена е 08.03.1961 год. во Штип, Р. Македонија. Дипломира на Градежниот факултет во Скопје, во 1984 год. Во 1986 год. избрана е во звањето помлад асистент и учествува во изведувањето на вежбите по предметите: Техничка механика, Техничка механика I, Техничка механика II и Јакост на материјалите. Магистрира во 1993 год. Истата година избрана е во звање асистент. Во 2002 год. ја одбранува докторската теза и се стекнува со научен степен доктор на технички науки. Во 2003 год. избрана е во звање доцент на истата катедра и од изборот до денес држи предавања по предметот Статика, на I циклус студии по градежништво, додека на II циклус студии по градежништво држи предавања по предметите Пожарна отпорност на АБ конструкции и Енергетска ефикасност на градежните објекти. Од јуни 2007 год. избрана е за визитинг професор на постдипломските студии на Универзитетот во Црна Гора, Градежен факултет-Подгорица, за предметот "Пожарна отпорност на конструкциите". Резултатите од истражувачката работа, претежно од областа на нелинеарната анализа на однесувањето на армиранобетонските елементи и конструкции во услови на пожар, што претставува нејзина потесна специјалност, ги објавува во 36 труда, публикувани во домашни научни списанија и зборници од научни симпозиуми и конференции одржани во Македонија и во странство. Учествува во 9 научноистражувачки проекти. Апликативната дејност ја реализира со изработени над 30 стручни труда.

Објавени научно-истражувачки трудови:

[1] M.Cvetkovska, L.Lazarov, “Fire Resistance Analysis of Reinforced Concrete Frame Structure” JDGK 11 Kongres, Vrnjacka Banja, Jugoslavija, 2002, Volume 2, pp.245-250

[2] M.Cvetkovska, "Nonlinear Stress Strain Behaviour of RC Elements and RC Frames Exposed to Fire" MASE Award, 10-th International Symposium of Macedonian Association of  Structural Engineers - MASE, Ohrid, Macedonia, September 2003, Volume 1, PR-7     

[3] M.Cvetkovska, L.Lazarov, "Nonlinear Stress Strain Behaviour of RC Columns Exposed to Fire" 2nd International Conference, Lifetime-Oriented Design Concepts, Ruhr-Universitat Bochum, Germany, March 2004

[4] M. Cvetkovska, L. Lazarov, "Nonlinear Stress-Strain Behaviour of RC Elements Exposed to Fire", Improvement of Building’ Structural Quality by New Technologies, Improvement of Building’ Structural Quality by New Technologies, COST C12 Final Conference Proceedings, Innsbruck, Austria, January 2005

[5] M. Cvetkovska, Lj. Lazarov, "Examination, Assessment and Repair of RC Structure of Building Damaged in Fire”, Internacionalni naucno-strucni skup: Gradjevinarstvo-Nauka i Praksa, Zabljak, Crna Gora, Februari 2006

[6] M. Cvetkovska "Nonlinear and transient thermal response of outlet tunnel of arch dam Sv.PETKA-SKOPJE”, International Conference 2006 - Contemporary Problems in Civil Engineering, Subotica, Srbija, June 2006

[7] M. Cvetkovska, Z.Manov, L. Lazarov, “Numerical and experimental determination of residual concrete strength after action of fire”, INDIS 2006-Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, Novi Sad, Srbija, November 2006

[8] Mihajlov. V., Harte R., Cvetanovski P., Cvetkovska M., “Model for 3D Analyses of Frame Structures Exposed to Fire”, Internacionalni conference: Civil Engineering-Science and Practice, Zabljak, Crna Gora, January 2008 (in English)

[9] Zileska Pancovska V., Cvetkovska M., “Macedonian Civil Engineers as Construction Project Managers“, 8th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Organized from: SENET and IPMA-International Project Management Association, Umag, Republic of Croatia, September, 2008, pg. 61

[10] Cvetkovska M., Cvetanovski P., Mihajlov V., “Fire resistance curves for RC columns”, Proceedings of International Conference-Applications of Structural Fire Engineering, Prague, 19-20 February 2009, pp 196-202

Научно истражувачки проекти:

[1] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Л.Денковска, “Однесување на армирано-бетонски столбови при непропорционална варијација на аксијална и попречна сила”,  Министерство за образование и наука на Р. Македонија, 2002 год.

[2] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Кабловски мрежи и кабловски решетки на еластични потпори”, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2003 год.

[3] International scientific-reserch Project COST C12 - „Improvement of building’s structural quality by new technologies, Structural Integrity under Exceptional Actions“. 2002-2004

[4] Љ.Лазаров, М.Цветковска, “Пожарна отпорност на армиранобетонски рамовски конструкции“, Министерство за образование и наука на Р Македонија, 2006 год.

[5] Љ.Лазаров, М.Цветковска, Т.Самарџиоска, “Покривни конструкции од претходно затегнати жичани јажиња покриени со двострано растегната PVC мембрана”, Развоен проект со Лапласт-М, Министерство за образование и наука на Р.Македонија, 2007 год.

[6] International scientific-reserch Project COST C26 - „Urban habitant constructions under catastrophic events“. 2008-2010

Стручни трудови и експертизи:

[1] Главен проект за конструкцијата на објектот „Административно-деловен објект-Бонум“ во Скопје, април 2005

[2] Главен проект за конструкцијата на објектот „Индивидуална станбена зграда на ул. ‘Огњан Прица’ бр.15 во Скопје“, мај 2005

[3] Анализа на степен на оштетеност и Проект за санација на опожарениот дел од конструкцијата на објектот „Станбена кула К2-Карпош IV, Скопје“, мај 2005

[4] Изведбен проект за санација на објект “Подрачна единица на Фонд за ПИОМ-Гевгелија, подрачна единица ФЗО-Гевгелија“, јуни 2007

[5] Ревизија на изведбен проект „Потпорни зидови од армирана земја кај Хотел Сплендид, Будва, Црна Гора, мај 2008

[6] Технички преглед – ревизија на Основен проект за контрола на носивост и зајакнување на објект „Софтверски центар SEAVUS- Блок 1 и 2“, Скопје, Септември 2008

[7] Технички преглед – ревизија на Православен храм на плоштад Македонија во Скопје, 2008

[8] Експертиза за степен на оштетеност на опжарена конструкција на Ладилник од 4500т. – Зик Скопско поле-Скопје, 2008

[9] Технички преглед – ревизија на Основен проект на Спомен куќата на Тодор Проевски во Крушево, Јануари 2009

[10] Стручно мислење за оценка на состојбата и проект за санација на конструкцијата на опожарениот објект „-100 Т-010“ во Окта-Рафинерија за нафта-Скопје, јануари 2009

Објавени книги, скрипти и публикации:

[1] Печатени предавања по предметот „Статика“, 2005

[2] Печатени предавања по предметот „Пожарна отпорност на АБ конструкции“, 2008

Членство и функции во научни и стручни институции и организации:

[1] Продекан за настава и наука на Градежниот факултет во Скопје

[2] Член на Советот на Институтот за стандардизација на Р.Македонија

[3] Претседател на Техничкиот Комитет ИСРМ ТК 23-”Заштита на објекти од пожар”.

[4] Извршен секретар и член на Друштвото на градежните конструктори на Македонија (ДГКМ)

[5] Заменик-претседател на невладината организација „Инженери без граници-Македонија“

[6] Член на Издавачкиот совет на списанието за архитектура, градежништво и екологија „Порта 3“

[7] Член на Друштвото на механика на Македонија (ДММ)

Признанија:

[1] Најдобар дипломиран студент на Градежниот факултет во Скопје за учебната 1983/84, признание на Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

[2] Признание за најдобро остварување во градежното конструктерство за научноистражувачкиот труд „Однесување на армиранобетонски елементи и линиски конструкции во услови на пожар“, доделено од Друштвото на градежните конструктори на Македонија, септември 2003.

 

Последно освежено ( Сабота, 26 Септември 2009 15:13 )
 
Проф. Борка Сибиновиќ Велкова PDF Печати Е-пошта
...
 
Проф. Марија Соларова PDF Печати Е-пошта

MarijaSolarova

тел:+389 2 3116 066/

е-mail:

 

Последно освежено ( Понеделник, 03 Ноември 2008 22:22 )
Повеќе...
 
Проф. д-р Светлана Петковска-Ончевска PDF Печати Е-пошта
svetlanaoncevska

тел:+389 2 3116 066/157

е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Последно освежено ( Вторник, 22 Септември 2009 17:05 )
Повеќе...
 
Повеќе содржини...
« ПочетокПред12СледноКрај »

Лист 1 од 2

Покренато од Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.