elektronik sigara Испит градежна физика, 25.08.2016
Испит градежна физика, 25.08.2016 Печати

Испитот по предметот градежна физика, одржан на 25.08.2016 год. го положија следниве студенти:

1. 8995                     6 (шест)

2. 9215                   10 (десет)

Оценките може да се земат во вторник 30.08.2016 год. во 11 часот во канцеларијата на предметниот наставник.

Студентите кои се задоволни со оценките стекнати преку семестарот да се јават кај предметниот наставник (во канцеларија или на имејл) заради нивно заокружување во пријава и досие.

                                                                     вонр. проф. Т. Самарџиоска